Potilastietojen hallinta

Potilastiedot koostuvat WinHIT-ohjelmistossa kaikesta siitä asiakaskohtaisesti kerättävästä tiedosta, joka ei suoraan liity asiakkuuteen tai laskutukseen. Potilastietoja kerätään sekä ennen hoidon aloitusta että sen aikana. Hoitotieto koostuu laadullisesta ja määrällisestä tiedosta, joten suurin osa tiedosta on raportoitavissa.

Potilastiedot koostuvat muun muassa anamneesi-tiedoista, hoidon aikana kertyvästä kirjallisesta tiedosta hoitokertomus-, hoitosuunnitelma- ja taustasivuilla sekä hampaiston tilasta (kariologinen ja parodontologinen status). Lisäksi potilastietoihin kuuluu potilaan hoitojaksot käynteineen ja diagnooseineen sekä näiden hoitojaksojen aikana tehtävät toimenpiteet. Potilastietoihin kuuluvat myös erilaiset kaavakkeet ja lomakkeet sekä potilaalle tehtävät reseptit.

Hampaiston tila muodostaa pohjan hoitosuunnitelmien tekoon: potilaan hoitojaksot voidaan suunnitella joko automaattisesti tai manuaalisesti. Hoitohistoria kertyy diagnosoitaville hoitojaksoille, joilla olevat yksittäiset käynnit muodostavat perustan toimenpidekohtaiselle seurannalle. Asiakkaalle merkittävä potilastieto sisältää aina leiman suorittajasta, joka on merkinnyt tiedon.

Tarkasteltavaksi valitun potilaan tärkeät hoito- ja asiakastiedot ovat aina näkyvillä "hoitopuussa". Punaisella merkityt tiedot tulee tarkastaa ennen hoidon aloitusta, ne sisältävät hoitoon ja asiakkuuteen liittyvää erityisesti huomioitavaa tietoa.